VELKÁ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O BEZLEPKOVÉ POTRAVINY

Blíží se nejhezčí svátky roku a portál BEZLEPEK.CZ vyhlašuje VELKOU VÁNOČNÍ SOUTĚŽ o koš bezlepkových potravin. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří obdrží výhry. Na co se můžete těšit?  Firma Penam daruje pět výrobků ze svého portfolia a to různé bezlepkové muffiny, bagetky a chléb. Od firmy Krahulík dostanou výherci uzeniny Party mix a od firmy Kostelecké uzeniny salám z řady Reserva.

Abyste měli šanci vyhrát, musíte správně zodpovědět tři následující otázky, souhlasit s pravidly soutěže a odpovědi označené slovem SOUTĚŽ nám mailem zaslat do 14.12.2014 na adresu: bezlepek@4eg.cz Do mailu napište vedle odpovědí svou plnou adresu a telefonní kontakt. Výherce vylosujeme už 15.12., zveřejníme a hned ceny rozešleme, aby došly ještě před vánočními svátky.

A jaké jsou otázky:

1. Kolik výrobků má řada Bezlepek od Penamu?

Nápovědu hledejte zde: http://www.penam.cz/cs/nase-vyrobky/vyrobky-penam-bezlepek/

2. Jaký obsah tuku má Pršut pečeně?

3. Jaký podíl masa má Poctivá pražská šunka?

Nápovědu na 2. a 3. otázku hledejte v katalogu produktů na portálu Bezlepek.cz  http://www.bezlepek.cz/category/katalog-produktu/

 

Herní řád Velké vánoční soutěže o bezlepkové potraviny

Společnost 4 Elements Group s.r.o., se sídlem Praha 3, Bořivojova 878/35, IČ: 29007313 (dále jen “4 Elements Group”), vydává následující pravidla Velké vánoční soutěže o bezlepkové potraviny.

1. Soutěž je veřejnou soutěží podle § 847 a násl. občanského zákoníku. Soutěž bude probíhat v době od 4.12.2014 do 14.12.2014, 23.59 hodin, ve jednom (1) kole.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném právním vztahu k 4 Elements Group, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět tři soutěžní otázky, které byly vyhlášeny na webu www.bezlepek.cz, a svoji odpověď zaslat nejpozději do 23.59 hod. dne 14.12.2014 na e-mailovou adresu bezlepek@4eg.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „SOUTĚŽ“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázky uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, email a telefonní kontakt. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení a obec budou v případě výhry zveřejněny na internetových stránkách www.bezlepek.cz a na https://www.facebook.com/bezlepek

4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázky a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, budou po skončení Soutěže, dne 15.12.2014 vylosováni tři (3) výherci, kteří získají stejné dárkové koše s bezlepkovými potravinami.

6. Výherci budou o výhře informováni e-mailem na adresu, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu, a současně jim budou sděleny informace ohledně zaslání ceny. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

7. Správné odpovědi na soutěžní otázky a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách www.bezlepek.cz a na https://www.facebook.com/bezlepek. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

8. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí 4 Elements Group ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

9. 4 Elements Group si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

10. 4 Elements Group si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat. V případě nepředvídaných okolností si 4 Elements Group vyhrazuje právo poskytnout výhercům namísto cen uvedených v odst. 5 náhradní ceny obdobného typu.

11. Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách www.bezlepek.cz

V Praze dne 4. prosince 2014

Přejeme hodně štěstí!!!

foto: Vít Drbal

 

Reflux u celiaků

Dnes se budeme věnovat palčivému problému mnoho celiaků, ale nejen jich. Refluxní onemocnění jícnu, správně...

Reflux u celiaků