V Praze se konalo 29. èervna 2012 pøedávání vysvìdèení žákùm první tøídy ZŠ a MŠ Èervený Vrch, která letos získala titul Ekoškola, za úèasti ministra životního prostøedí Tomáše Chalupy. ALEŠ BÌHOUNEK / MEDIAFAX

Jsou si učitelé vědomi, že celiakie nemocné žáky omezuje?

Celiakie samozřejmě omezuje žáky, kteří jí trpí, i ve vyučovacím procesu. Záleží pochopitelně i na projevech nemoci u toho kterého bezlepkáře a také to, jak to on sám vnímá. Ale jsou si toho vědomi i sami učitelé?

To se snažila mimo jiné zjistit výzkumná práce Kateřiny Vodénkové na Masarykově univerzitě. Více než polovina učitelů základních škola (55 procent), kteří se ve své škole setkali s takto postiženými žáky, v šetření uvedla, že celiakie žáky ve vyučování opravdu výrazně omezuje.

Tito respondenti napsali, že se jedná především o stres, únavu, negativismus, podrážděnost, uzavřenost, absence, bolesti břicha a průjmy v hodině, z čehož plyne, že žáky tyto negativní projevy jistě velmi trápí a omezují. Dále 10 % se přiklonilo k odpovědi „spíše ano“. Naopak 30 % uvedlo spíše ne. Určitě ne, tedy že celiakie žáky ve vyučování vůbec neomezuje, odpovědělo 5 %. Současně je ale potřeba zmínit, že povědomí o celiakii stále není mezi učiteli dostatečné a také informovanost o tom, že v jejich škole jsou takoví žáci, není vyhovující.

12 respondentů, kteří mají ve třídě žáky s celiakií, uvedlo, že žáci s tímto onemocněním chybí ve výuce častěji. Naopak 2 % respondentů odpověděli záporně, tedy tak, že žáci s celiakií nemají častější absence oproti ostatním žákům. 6 % respondentů pak nevědělo o tom, že by žáci s celiakií chyběli častěji. 80 respondentů nemohlo tuto otázku posoudit, protože ve třídě takového žáka nemají.

Zdroj: Zdroj:  Vodenková, K.: Kvalita života žáků s diagnózou celiakie z pohledu učitelů základních škol, MUNI, ilustrační foto

 

Jak daleko je léčba celiakie?

Samozřejmě přísná bezlepková dieta je stále jedinou a účinnou léčbou celiakie. Avšak, jak už jsme i psali, ve vývoji jsou léky,

Jak daleko je léčba celiakie?
Oves opět na pořadu dne

Pšenice, žito, ječmen. Obiloviny pro celiaky jednoznačně zapovězené. Jak je to ale s ovsem? Vědci...

Oves opět na pořadu dne