Soutěž o tričko s legendárním klikujícím doubledeckerem

Blíží se Letní olympijské hry 2016 v Rio de Janeiru. Připomeňte si úspěšné LOH v Londýně 2012 a vyhrajte tričko s legendárním klikujícím doubledeckerem!

Namalujte a pošlete obrázek na téma: „I s celiakií se dá sportovat“.

Autory deseti nejhezčích kreseb vybere tříčlenná porota a 10 výherců si oblékne legendární triko London Booster s klikujícím doubledeckerem.

Své kresby posílejte mailem od 28. července 00:01 hodin do 23.59 hodin čtvrtka 4. srpna 2016 na adresu: bezlepek@4eg.cz, mail označte názvem SOUTĚŽ. Kresby můžete poslat také poštou do 23.59 hodin čtvrtka 4. srpna 2016  na adresu: 4 Elements Group s.r.o., Bořivojova 878/35, Praha 3, 130 00, obálku označte názvem SOUTĚŽ.

Kromě přiloženého obrázku uveďte kontakt, tedy celé jméno, adresu a telefon, kvůli dodání možné výhry. Z došlých kreseb, které budou doručeny ve stanovené lhůtě, vybere v pátek 5. 8. 2016 tříčlenná porota 10 (deset) nejhezčích kreseb podle svého uvážení. Výherci obdrží ceny poštou. Každý soutěžící svojí účastí zároveň souhlasí se zveřejněním svého celého jména a obce bydliště na výherní listině. Po dodání výher budeme rádi i za fotky se zachycením oblečeného trička. Foto pak rádi zveřejníme na facebookovém profilu Bezlepek, s čímž výherce zasláním fotografie souhlasí. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo fotografie nevyužít, zejména pak v případě, že by zachycovaly vulgární či jinak nevhodný obsah.

Přejeme hodně štěstí v soutěži!

Herní řád SOUTĚŽE O TRIČKO S LEGENDÁRNÍM KLIKUJÍCÍM DOUBLEDECKEREM:

Společnost 4 Elements Group s.r.o., se sídlem Praha 3, Bořivojova 878/35, IČ: 29007313 (dále jen “4 Elements Group”), vydává následující pravidla Soutěže o tričko s legendárním klikujícím doubledeckerem:

 1. Soutěž je veřejnou soutěží podle § 847 a násl. občanského zákoníku. Soutěž bude probíhat v době od 28. 7. 2016 00:01 hodin do 4. 8. 2016, 23.59 hodin, v 1 (jednom) kole.
 2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném právním vztahu k 4 Elements Group, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
 3. Úkolem soutěžících bude poslat kresbu na téma: „I s celiakií se dá sportovat“ nejpozději do 23:59 hod. dne 4. 8. 2016 na e-mailovou adresu bezlepek@4eg.cz, nebo ve stejné lhůtě poštou na adresu: 4 Elements Group s.r.o., Bořivojova 878/35, Praha 3, 130 00. V případě e-mailu je třeba do předmětu zprávy uvést heslo „SOUTĚŽ“, přiložit kresbu a v textu zprávy uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, email a telefonní kontakt. V případě poštovního doručení je třeba obálku označit názvem SOUTĚŽ a uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, email a telefonní kontakt. Kresby zpět nezasíláme. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení a obec budou v případě výhry zveřejněny na internetových stránkách www.bezlepek.cz a na https://www.facebook.com/bezlepek
 4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze 1 (jednu) kresbu. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
 5. Z došlých kreseb, které budou doručeny ve stanovené lhůtě, vybere následně tříčlenná porota 10 (deset) nejkrásnějších podle svého uvážení. Z těchto deseti vybraných výherců každý jeden výherce získá 1 (jeden) kus výhry v podobě trička s legendárním klikujícím doubledeckerem z LOH v Londýně 2012 ve velikosti M, nebo L. Vybraný výherce si bude moci určit, zda získá výherní tričko ve velikosti M, nebo ve velikosti L. V případě, že pořadateli soutěže, společnosti 4 Elements Group, dojde méně než deset kreseb, může porota z došlých kreseb vybrat menší počet výherců než 10 (deset).
 6. Výherci budou o výhře informováni e-mailem na adresu, kterou uvedli ve své emailové zprávě se soutěžní kresbou, nebo kterou uvedli v doručené poštovní obálce, a současně jim budou sděleny informace ohledně zaslání ceny. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
 7. Fotografie a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách www.bezlepek.cza na https://www.facebook.com/bezlepek. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
 8. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí 4 Elements Group ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
 9. 4 Elements Group si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
 10. 4 Elements Group si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat. V případě nepředvídaných okolností si 4 Elements Group vyhrazuje právo poskytnout výhercům namísto cen uvedených v odst. 5 náhradní ceny obdobného typu. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat.
 11. Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách www.bezlepek.cz

 

V Praze dne 26. 7. 2016